Algemene voorwaarden voor deelnemers van de Zuid Nederlandse Beurs, ZNB

Artikel 1
De organisatie van deze beurs is in handen van de Zuid Nederlandse Beurs ook wel als afkorting ZNB, de indeling van de kramen, stands en grondplaatsen wordt uitsluitend door de directie en medewerkers ingedeeld en toegewezen, hieraan dient de huurder zonder voorwaarden te voldoen. Inschrijven kan alleen schriftelijk en via de website.

Artikel 2
Bij de toewijzing van de standruimte zal zoveel mogelijk rekening worden gehouden met branchebescherming en wensen van de deelnemers.

Artikel 3
De deelnemer is verplicht, geen andere artikelen te koop aan te bieden dan die waarmee hij/zij heeft ingeschreven. De organisatie behoudt ten aller tijden het recht, aanvragen voor deelname af te wijzen, zonder verdere opgave van redenen. Indien meer dan 1 persoon als inschrijver optreedt, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor het nakomen van de uit uw inschrijving voortvloeiende verplichtingen, volgens dit reglement.

Artikel 4
Voor verlies c.q. beschadiging van goederen, inkomstenderving, dan wel enig ander eigendom van de standhouder, kan de organisatie nimmer aansprakelijk worden gesteld, noch voor enige bedrijfsschade ontstaan bij deelname aan de Zuid Nederlandse Beurs. Deelname is altijd voor rekening en risico van de deelnemer.

Artikel 5
Betaling van de stand huur dient vooraf te gebeuren, tenzij anders vermeld op uw bevestiging. Beide partijen hebben het recht de inschrijving voor een evenement tot 30 dagen voor het evenement kosteloos te annuleren dit moet dan wel schriftelijk, per mail. Na deze periode bent u om wat voor reden dan ook altijd verplicht het volledig standgeld te voldoen, bij uitblijven van betaling volgt incasso.

Artikel 6
Het is niet toegestaan de toegewezen standplaats/kraam/grondplaats aan een ander ter beschikking te stellen of namens een ander goederen  te verkopen zonder toestemming van de organisatie, het is niet toegestaan reclameborden, rekken e.d. voor of naast de kraam/stands/grondplaats te plaatsen, of anderszins de loopruimte voor het publiek te beperken, of te beïnvloeden. Eventueel kunt u extra meter grond bijboeken naast de kraam/stands/grondplaats.

Artikel 7
U dient uiterlijk een half uur voor aanvang van de beurs aanwezig te zijn, er zal altijd een medewerker van de Zuid Nederlandse Beurs rondlopen voor informatie en vragen, standhouders mogen zonder toestemming van de organisatie van Zuid Nederlandse Beurs de markt nooit vroegtijdig verlaten.

Artikel 8
Indien door omstandigheden, welke het gevolg zijn van overmacht, de markt geheel of gedeeltelijk geen doorgang kan plaatsen vinden zal de standhouder GEEN aanspraak kunnen doen op teruggave of vermindering van de door hem/haar betaalde stand huur/grondplaats. De standhouder vrijwaart de organisatie voor elke schade c.q. aansprakelijkheid bij aflasting van de beurs, ongeacht hiervan de reden.

Artikel 9
Annulering/afzegging/absentie door de standhouder geeft geen recht op teruggave van reeds betaalde stand huur, wel als dit 30 dagen tevoren schriftelijk aan ons is afgemeld. Als u om welke reden dan ook niet uw plaats inneemt blijft u aansprakelijk voor de stand huur.

Artikel 10
De kraam/stands/grondplaats en de ruimte er omheen moeten na afloop van de beurs schoon opgeleverd worden, het afval/verpakkingsmateriaal dient de standhouder zelf te deponeren en af te voeren, ook dient u maatregelen te nemen dat zwerf afval niet weg waait. Indien hier niet aan wordt voldaan, worden er kosten in rekening gebracht.

Artikel 11
Bij verkoop van eet en drinkwaren dient u te handelen volgens de regels in de warenwet. Als ondernemer bent u verplicht op de hoogte te zijn van de wettelijke eisen en richtlijnen in uw branche, u gaat hiermee de verplichting aan te handelen conform de gestelde voorwaarden.

Artikel 12
Voor parkeren van uw auto volgt de standhouder de aanwijzingen van de organisatie, verkeersregelaars of politie.

Artikel 13
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de organisatie. De standhouders dient zich in dergelijke gevallen te houden aan de beslissing van de organisatie.

Bij deelname gaat standhouder akkoord met dit deelnemers reglement.

Wij wensen verder iedereen een goede verkoop en samenwerking.

Met vriendelijke groeten,

Zuid Nederlandse Beurs ZNB